Akademik Özgeçmiş

EĞİTİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Canca, D.
Çan Eğrisi Notlandırması İçin Yenilenmiş Bir Model
A Renewed Model for the Bell Curve Grading
IJAS Conference, Venedik, İtalya, 2016

Canca, D.
Geri Dönüşümün Kavranmasında Klasik Öğretim ile Bilgisayar Yazılımıyla Öğretimin Karşılaştırılması
Comparing Traditional Instruction and its Software Version for the Comprehension of Recycling
IJAS Conference, Paris, Fransa, 2015

Canca, D., Altun, S.
Öğrencilerin İlgi Alanlarındaki Temaların Öğrenmede Kullanılması
Learning by Using Themes from Students’ Area of Interest
The Joy of Learning Conference, University of Oslo, Norveç, 2013

Altun, S., Canca, D.
İlköğretim Öğrencilerinin Ortaöğretim Giriş Sınav Puanları Okul Türüne, Öğrenme Stillerine ve Cinsiyete Göre Değişmekte midir?
Do Primary School Students’ High School Entrance Examination Points Differ According to School Type, Learning Styles, and Gender?
New World Sciences Academy Press, 2012

Canca, D.
Etkileşimli Öğrenme Materyallerinde Simgesel Karakterlerin Etkisi
Effect of Avatars in Interactive Learning Materials
LINC, Princess of Naradhiwas University, with the contribution of Thailand’s Ministry of Education, Bangkok, Tayland, 2012

Canca, D.
Anketlerde “Katılıyorum” Dediklerinde Acaba Gerçekten Katılıyorlar mı?
Do They Agree When They Say “I Agree”?
IJAS, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2011

Canca, D., Altun, S.
Araştırma Anketlerinin En Etkin Uzunluğu Üzerine Bir Yaklaşım
An Approach to the Optimum Length of Research Questionnaires
IJAS, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2011

Altun, S., Canca, D.
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Okullarına, Alanlarına, Mesleki Tercihlerine ve Cinsiyetlerine Göre Analizi
Analysis of Teacher Candidates’ Learning Styles according to their Schools, Branches, Occupational Preferences and Gender
UYK, İstanbul, 2011

Canca, D., Erden, M.
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel ve Bilişüstü Özdüzenleme Stratejileri
University Students’ Cognitive and Metacognitive Self Regulation Strategies
ICERI, Madrid, İspanya, 2010 (Yüksek Lisans Tezinin Sunumu)

Canca, D., Altun, S.
Deprem Büyüklüğü İfadelerinde Logaritmanın Kullanıldığına İlişkin Farkındalık
Cognition of the Use of Logarithm in Expressing the Magnitude of Earthquakes
ICERI, Madrid, İspanya, 2010

Altun, S., Canca, D.
Ortaöğretim Merkezi Giriş Sınavlarının Yorumlanması Üzerine Bir Model
A Model on the Explanation of the Centralized High School Entrance Examinations
ICERI, Madrid, İspanya, 2010

ÇEVRE ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

Canca, D., Bilgin, R., Toğrol, A.
Geri Dönüşüm Konusunda Klasik ve Bilgisayar Tabanlı Öğretimin Karşılaştırılması
Comparison of Traditional and Computer Based Instruction on the Theme of Recycling
10th International Conference on Education Technology and Computers
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japonya, 2018 (Doktora tezinin sunumu)

Canca, D.
İki Kampüste Kullanımda Olan Armatürlere Göre Su Kullanım Verilerinin Karşılaştırılması
Water Tap Outputs Regarding Two Campus Practices
Development Research Conference, Stockholm University, İsveç, 2016

Canca, D.
Geri Dönüşüme İlişkin Tutumun Yalın Bir Eğitim İle Değişimi
Change of Recycling Attitude through a Simple Tutorial
University of Lisbon Identity Conference, Lizbon, Portekiz, 2014

Süer, B., Canca, D.
Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kapsamında Çevreye Yönelik Tutumları
Teacher Candidates’ Attitudes towards Environment within Sustainability Scope
UEAK İstanbul, 2012

Canca, D.
Çevre Hakkında Aynı mı Düşünüyoruz? – Kültürler Arası Bir Araştırma
Do We Think The Same on Environment: A Cross Cultural Study
ECC, International University of Catalania, Barselona, İspanya, 2011